...

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 1. Camping Te Koop (hierna: Camping Te Koop) stelt zich ten doel om campings te verkopen aan haar klanten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Camping Te Koop en Camping Te Koop de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Camping Te Koop en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Camping Te Koop en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende om campings te verkopen aan haar klanten., alsmede alle andere door Camping Te Koop ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website www.campingtekoop.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Camping Te Koop gesloten Overeenkomsten waarbij Camping Te Koop Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Camping Te Koop overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Camping Te Koop via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Camping Te Koop zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken of op laten maken door derden die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtgever kan tevens informatie opvragen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het bekijken van de informatie op de website www.campingtekoop.nl en/ of opvragen van deze informatie.
 4. Als Camping Te Koop een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Camping Te Koop kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de overeenkomst van Camping Te Koop dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Camping Te Koop deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke overeenkomst vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Camping Te Koop.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Camping Te Koop zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Camping Te Koop heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Camping Te Koop is slechts een tussenpersoon die campings van derden aanbiedt aan haar Opdrachtgevers.
 4. Voor alle klachten omtrent de gekochte campings dient Opdrachtgever contact op te nemen met de door hun geselecteerde derden.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Camping Te Koop de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Camping Te Koop worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Camping Te Koop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Camping Te Koop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Camping Te Koop zijn verstrekt, heeft Camping Te Koop het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Camping Te Koop zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Camping Te Koop hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Camping Te Koop dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Camping Te Koop en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Camping Te Koop op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Camping Te Koop en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Camping Te Koop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Camping Te Koop goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Camping Te Koop bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Camping Te Koop gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na het plaatsen van een bestelling is niet mogelijk.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Camping Te Koop heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op enige vorm van restitutie wanneer de door haar gekochte camping uiteindelijk goedkoper blijkt te worden aangeboden dan wat ze heeft betaald.
 1. Indien opdrachtgever tot aankoop van de camping overgaat verplicht ze zich de door Camping Te Koop gehanteerde makelaarscourtage aan Camping Te Koop te betalen.
 2. Indien, dit alles in de breedste zin van het woord, opdrachtgever na het schriftelijk en of mondeling uitwisselen van informatie tussen opdrachtgever en Camping Te Koop en of het bezoeken van de website www.campingtekoop.nl, uiteindelijk besluit de door Camping Te Koop aangeboden camping niet via Camping Te Koop te kopen, verplicht opdrachtgever zich alsnog de door Camping Te Koop gehanteerde makelaarscourtage aan Camping Te Koop te voldoen.
 3. Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk niet gevrijwaard van de betalingsverplichting van de in lid 8 van dit artikel beschreven makelaarscourtage aan Camping Te Koop.
 1. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Camping Te Koop mede te delen.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien Camping Te Koop besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 12 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Het staat Camping Te Koop vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 12 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 Levering

 1. Levering geschiedt na overleg tussen Opdrachtgever, derden en Camping Te Koop.
 2. Indien levering niet binnen de afgesproken termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Camping Te Koop. Camping Te Koop zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Camping Te Koop is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 Garanties

 1. Camping Te Koop geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Camping Te Koop nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten of Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de makelaarscourtage, Producten of Diensten te weigeren, noch is Camping Te Koop enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Camping Te Koop, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Camping Te Koop om, als een door Camping Te Koop ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van vertragingen van derden.
 6. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van weersinvloeden en of klimaatveranderingen.
 7. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 8. Camping Te Koop is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Camping Te Koop voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Indien Camping Te Koop aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Camping Te Koop met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Camping Te Koop is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Camping Te Koop niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door Opdrachtgever betaalde makelaarscourtage.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Camping Te Koop.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Camping Te Koop, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Camping Te Koop zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Camping Te Koop, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Camping Te Koop overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde makelaarscourtage aan Camping Te Koop, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Camping Te Koop heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Camping Te Koop kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Camping Te Koop behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Camping Te Koop van gegevens. Opdrachtgever zal Camping Te Koop vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over het bestelproces, of de website van Camping Te Koop dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@campingtekoop.nl.
 2. Voor alle andere klachten kan Opdrachtgever terecht bij de derden.

Artikel 16 Identiteit van    

 1. Camping Te Koop is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66799228 en draagt btw-identificatienummer NL132615678B03. Camping Te Koop is gevestigd aan Zeeweg 2A (1753 BB) te Sint Maartensvlotbrug.
 2. Camping Te Koop is per e-mail te bereiken via info@campingtekoop.nl en middels de website www.campingtekoop.nl.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Camping Te Koop en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Camping Te Koop en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Compare listings

Vergelijken
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.